Predlog odluke - promena pravne forme

Obavestenje poveriocima

Izvestaj - promena pravne forme

Poziv za skupstinu_VPP

Odluka o prinudnom otkupu akcija

Zapisnik sa skupstine akcionara - 26.08.2016.

Poziv za skupstinu_VPP

Formular za glasanje u odsustvu_VPP

Zapisnik sa skupstine_VPP

Poziv za skupstinu

Zapisnik sa skupstine od 31.03.2016.

Odluka o otudjenju sopstvenih akcija i utvrdjenoj ceni akcija

Poziv za skupstinu

Zapisnik - skupstina akcionara_VPP_23.12.2015

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara

Obavestenje

Informacija akcionarima

Formular za otkup akcija nesaglasnih akcionara

Odluk o raspodeli dobiti 2014

Odluk o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2014

Zapisnik sa skupstine

Poziv za skupstinu

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji izvestaj za 2014.godinu

Zapisnik

Odluka o pokricu gubitka 2013

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2013

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2013-2014

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Obavestenje o broju akcija VPP

Poziv za skupstinu akcionara

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2013

Kodeks korporativnog upravljanja

Zapisnik sa nastavka redovne sednice skupstine sa donetom Odlukom - 22.07.2013. godine

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2012

Odluka o raspodeli dobiti 2012

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2012-2013

Godisnji izvestaj 2012

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2011.godinu

Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u finansijskim izvestajima za 2011.godinu

Godisnji finansijski izvestaj

Izjava

Izvestaj revizora 2011 Vojvodinaput Pancevo

Godisnji izvetaj o poslovanju drustva za 2011.god

Napomene uz finansijske izvestaje 2011